Výškopis a polohopis pozemku v digitálnej forme *.dwg. so zakreslením inžinierských sietí. Pokiaľ sa jedná o pozemok v zástavbe, je potrebné aj zameranie vonkajších obrysov existujúcich a susedných budov.

Územnoplánovacia informácia (UPI), resp. informácia o miestnych regulatívoch (index zastavanosti, podlažnosť, výška stavby, odstupy od susedných pozemkov, atď)

Fotodokumentácia pozemku

Geologický prieskum (môže byť potrebný pri návrhu zakladania stavieb)